مردی با خوردن سیب خشک ارگانیک به فراموشی مبتلا شد

در این بررسی تجزیه و تحلیل حسی را می توان انجام داد تا مشخص شود که آیا تراشه های سیب خشک ارگانیک به دست آمده متفاوت هستند و میزان این تفاوت ها چقدر است.

در این مورد، طبق گفته آکبرالی و ماهارا، 8 تا 12 پانلیست یا 6 تا 10 پانل آموزش دیده برای ارزیابی شدت برای ویژگی های حسی مورد نیاز است و تجزیه و تحلیل ارزیابی واریانس باید برای تعیین اینکه آیا میانگین ها از نظر آماری متفاوت هستند یا خیر، اعمال شود.

ولیکووا و همکاران 15 ارزیاب با تجربه در ارزیابی توصیفی محصولات ترد را نشان داد که برای ارزیابی سیب خشک ارگانیک استفاده شد. کلیف و همکاران نشان داد که 20 دانش آموز و کارکنان یک ارزیابی حسی از برش های سیب تازه برش داده شده را انجام دادند، در حالی که در مطالعه Chauhan و همکاران، ویژگی های حسی سیب های خشک شده اسمزی توسط یک پانل آموزش دیده از 10 کارمند ارزیابی شد.

اعضای آزمایشگاه آنها علاوه بر این، یک پانل متشکل از 15 نفر رنگ، بافت، عطر، شیرینی و اسیدیته سیب خشک ارگانیک به دست آمده توسط وانگ و همکاران را ارزیابی کردند.

در حالی که مکعب های سیب خشک ارگانیک تولید شده توسط Kidoń و Grabowska تنها توسط یک پانل 5 نفره با آموزش رسمی کلاس در ارزیابی حسی مورد ارزیابی قرار گرفت و یک پانل 5 نفره رنگ، بافت و طعم گامای سیب خشک را ارزیابی کرد. در مطالعه حسین و همکاران تابش شده است.

در پژوهش حاضر ارزیابی حسی در شرایط آزمایشگاهی توسط هیئتی متشکل از 11 مهندس صنایع غذایی با تجربه و آشنایی با روش ارزیابی حسی انجام شد. هر یک از اعضای پانل ظاهر، رنگ، عطر، طعم و مقبولیت کلی نمونه‌های چیپس سیب خشک را ارزیابی کردند.

امتیازدهی بر اساس 9 امتیاز مقیاس لذت‌گرای استاندارد بود، که در آن 9 نشان‌دهنده «بسیار دوست داشتن»، 5 «نه دوست‌داشتن و نه دوست نداشتن» و 1 نشان‌دهنده «دوست نداشتن شدید» بود. آزمایش ارزیابی حسی سه بار تکرار شد.

تمام آزمایش ها در سه تکرار انجام شد و نتایج به صورت میانگین ± میانگین خطای استاندارد بیان شد. روش انجام آزمایش ها در سه تکرار به سادگی توسط سنت اتخاذ شد. سینگر و همکاران استفاده از m-plicates را بررسی کرد و نشان داد که m-plicates دقت تخمین ها را به طور قابل توجهی بهبود نمی بخشد.

در حالی که پرتی و تارولا همین روش را در سه تکرار برای تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی و ترکیب پلی فنلی و معدنی اصلی 14 رقم سیب باستانی در ایتالیا اتخاذ کردند.